học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Cao Cấp bài 01 : 놀란 토끼와 사자

[Cao Cấp]: Bài 1 – 놀란 토끼와 사자

hoc tieng han cao cap , tieng han sinh vien , hoc tieng han nang cao , tieng han truc tuyen , hoc tieng han quoc

제1과
놀란 토끼와 사자

Xin chào tất cả các bạn, mình là 고구마, mình là người rất yêu thích học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Hàn. Và một lần tình cờ mình đã biết đến krlink như là một CLB học tiếng hàn trực tuyến tốt nhất. Mình đã học được rất nhiều từ krlink, và từ hôm nay mình sẽ chia sẻ những gì mình đã học được từ bạn bè và thầy cô tại đây. Mong các bạn ủng hộ!

A)Nội dung bài học (내용 학습)

I/
옛날 어느 강 기슭에 우거진 야자나무 숲이 있었다. 그 숲 속에는 토끼네 가족이 평화롭게 살고 있었다. 어느 날 토끼들이 잠들어 있을 때, 잘 익은 야자 열매 하나가 강물 로 떨어지면서‘풍덩!’하고 큰 소리를 냈다. 겁이 많은 토 끼들은 깜짝 놀라 일어나서 막 달아나기 시작했다.

II/
옆집에 사는 여우가 물었다.

“왜 그렇게 도망치는 거냐?”
“큰일났어, 큰 짐승들이 쳐들어오고 있나 봐.” 토끼들은 헐떡거리면서 말했다.
“응? 큰 짐승?”
그래서 여우도 함께 뛰었다.

“왜 그러니?
늑대가 자다 말고 뛰어 나와서 물었다. 그러나 토끼와 여 우가 대답도 없이 달아나는 것을 보고, 늑대도 허둥지둥 그 들의 뒤를 따라 도망가기 시작했다.

이렇게 해서 숲 속에 사는 사슴, 노루, 곰, 기린, 코끼리, 그리고 호랑이까지도 덩달아 뛰어 달아났다.
“너희들, 어딜 그렇게 뛰어가느냐?” 사자가 뛰어가는 짐승들을 보고 물었다.

“글쎄, 코끼리가 뛰어가기에.”

하고 호랑이가 말했다.
“난, 기린이 뛰어가기에.”

“난, 곰이 뛰어가기에.”

“난, 노루가 뛰어가기에.”

“난, 사슴이 뛰어가기에.”
“난, 늑대가 뛰어가기에.”

“난, 여우가 뛰어가기에.” “난, 토끼가 뛰어가기에.” 모두들 토끼를 바라보았다.
III/
“우리가 자고 있는데, 강물에서 큰 소리가 났어요. 그래 서 도망쳤어요.”
토끼가 말했다. 바로 그 때, 강물에서‘풍덩!’하는 소리 가 났다.
“어이구, 저 소리예요!”

토끼가 벌벌 떨면서 말했다. 그래서 모두 강으로 살금살 금 다가갔다. 그 때 마침 또 하나의 야자 열매가‘풍덩!’하 고 큰 소리를 내며 강물에 떨어졌다. 그래서 모두 배를 움 켜 쥐고 웃었다.
사자도 히죽히죽 웃으며 짐승들에게 말했다.

“잘 알아보지도 않고 도망친 토끼는 경솔하고, 남이 가니 까 덩달아 뛰어간 너희들은 줏대가 없구나!”
IV/

이 동화는 신중한 생각 없이 남이 하는 대로 따라만 하 는 사람들의 행동을 비유한 이야기이다. 이는 단순한 옛날 이야기만은 아니다. 오늘도 우리 사회에서는 이 동물들의 분별 없는 행동과 같은 현상이 수없이 일어나고 있다.
한 사람이 땅을 사서 재미를 봤다 하면 너도 나도 땅을 사느라고 정신이 없다. 그래서 땅 값이 터무니없이 뛴다.
누가 의과가 좋다 하면 너도 나도 의과 대학으로 몰려가..

 

B)새 단어 (Từ mới)
강 기슭 the edge of a river ( bờ sông)
우거지다 to grow thicker (mọc dày lên, sum suê, rậm rạp)
깜짝 놀라다 to be surprised ( ngạc nhiên)
달아나다 to run away (chạy ra xa)
헐떡거리다 to pant (thở hổn hển, đập thình thịch (tim))
큰일나다 when a big problem arises ( có chuyện lớn xảy ra, “xảy ra chuyện lớn ju`j”)
늑대 wolf (con sói)
여우 fox (con cáo)
사슴 deer (con hươu, nai)
노루 roe deer (con hoẵng)
곰 bear (con gấu)
기린 giraffe (hươu cao cổ)
코끼리 elephant (con voi)
호랑이 tiger (con hổ)
덩달아 to follow suit ( đồng thời, theo với)
사자 lion (sư tử)
뛰어가다 to run (chạy)
묻다 to ask (hỏi)
강(물) river (dòng sông)
풍덩 with a splash (sự bắn tóe, tõm (nước))
벌벌 떨다 to tremble all over (run như cầy sấy, run sợ, lo sợ)
살금살금 quietly ( yên tĩnh)
마침 just then (vừa mới kết thúc)
경솔하다 to be careless (bất cẩn)
주머니 사정 financial condition (điều kiện tài chính)
무턱대고 recklessly (Không lo lắng, quan tâm)

 

C) Bài tập:

I)학습 활동 본문 I-II-III-IV 를 읽고, 다음 물음에 답해 보세요.

(1) 토끼 가족은 어떤 곳에서 살고 있습니까?

(2) 토끼들을 놀라게 한 것은 무엇이었습니까?

(3) 토끼들은 왜 달아나기 시작했습니까?

(4) 여우는 왜 토끼를 따라 뛰었습니까?

(5) 뛰어가는 짐승들을 보고 사자는 무엇이라고 말했습니까?

(6) 호랑이는 사자의 물음에 무엇이라고 대답했습니까?

(7) 곰, 노루, 사슴, 늑대, 여우가 사자의 물음에 답한 말을 아래 빈 칸에 써 보세요.

a- 곰 : ________________________________

b- 노루 : ______________________________

c- 사슴 : ______________________________

d- 늑대 : ________________________________

e- 여우 : ______________________________

(8) 토끼가 벌벌 떤 이유는 무엇입니까?

(9) 동물들이 모두 배를 쥐고 웃은 까닭은 무엇입니까?

(10) 사자가 한 말“잘 알아보지도 않고~줏대가 없구나!”는 어떤뜻입니까?

(11) 이 이야기는 우리에게 어떤 교훈을 줍니까?

II) 문답 연습
(1) 일 주일은 몇 날이지요?

- 일 주일은 칠 일이에요.

(2) 요일을 차례대로 말해 보세요.

- 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일이에요.
(3) 하루는 몇 시간이에요?
- 스물네 시간이에요.
(4) 학생의 나이는 몇 살이에요?

- _______________ 살이에요.

III) 회화 연습

철수 : 일 년은 몇 달이에요?
순이 : 열두 달이에요.
철수 : 일 년은 몇 계절로 나뉘나요?
순이 : 일 년은 사계절로 나뉘어요.
철수 : 각 계절의 특징은 무엇이지요?
순이 : 봄은 따뜻하고, 여름은 덥고, 가을은 서늘하고, 겨울은 추워요.

IV) 학습 문제

1. 다음 단어(낱말)를〈보기〉와 같이 소리나는 대로 써 보세요.
〈보기〉 싫다 →〔실타〕

(1) 이렇게 : _____________________ (6) 옛날 : ______________________
(2) 그렇게 : _____________________ (7) 기슭에 : _______________________
(3) 않고 : _____________________ (8) 늑대 : _________________________
(4) 좋다 : _____________________ (9) 없는 : _________________________
(5) 놓고 : _____________________ (10) 있었다 :________________________

2. 다음 문장을〈보기〉와 같이 고쳐 보세요.
〈보기〉 기린이 뛰어가다. → 뛰어가기에

(1) 친구가 말하다. → ..
(2) 동생이 오다. → …
(3) 바람이 불다. → …
(4) 아이가 울다. → ….
(5) 이것을 주다. → …

3. 다음 동물들의 특징을 간단히 말해 보세요.

(1) 토끼 :_______________

(2) 여우 :____________

(3) 늑대 : ___________

(4) 기린 : ___________

(5) 곰 :_____________

(6) 노루 :____________

(7)사슴 : ____________

(8)호랑이 :___________

(9)사자 : ____________

(10)코끼리 :_____________

4. 다음 문장의 D 안에 알맞은 말을〈보기〉에서 찾아 써 보세요.
(1) 열매 하나가 강물로 떨어지면서‘ ’하고 큰 소리를 냈다.
(2) 토끼들은 놀라서 달아나기 시작했다. (3) 큰 짐승들이 오고 있나 봐.
(4) 토끼들은 말했다.

(5) 호랑이까지도 뛰어 달아났다.
(6) 너희들, 어딜 가느냐?
(7) 토끼가 떨면서 말했다.

(8) 그래서 모두 를 움켜쥐고 웃었다.
(9) 너희들은 모두 없는 것들이다.
(10) 땅 값이 뛴다.

〈보기〉 1. 그렇게 2. 벌벌 3. 배 4. 줏대가

5. 터무니없이 6. 덩달아 7. 풍덩 8. 쳐들어

9. 깜짝 10. 헐떡거리면서

Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc! Cảm ơn các bạn đã theo dõi!

—수고하셨습니다—

Mọi ý kiến các bạn có thể để lại ở comment phía dưới hoặc liên hệ với mình qua địa chỉ SKYPE:

nucuoi_soisang_tamhon

 

Comments   

 
0 #8 푸엉 2014-05-21 17:22
:-?
Quote
 
 
0 #7 NGUYENVANSON 2014-01-19 05:31
안녕하십니까?Chan thang cam on ban nhieu nhe! ma ban oi cho minh hoi cai nay nhe! ban co canh nao de hoc tieng han co hieu qua nhat kg vay ban? mong ban chie se cho moi nguoi bi quyet tot nhat nhe ban!chuc ban luon hanh phuc nhe!
Quote
 
 
0 #6 nguyenson 2013-11-25 16:55
mình là 1 phiên dịch viên tiếng hàn nhưng mình cảm thấy mình cũng còn rất non và xanh mong được làm quen và trao đổi với những ai quan tâm đến tiếng hàn qua yahoo hằng ngày để chúng ta cùng nhau trau dồi kinh nghiệm khi có thời gian có thể rất mong được sự quan tâm của các bạn. địa chỉ EMAIL liên lạc của mình là .감사합니다
Quote
 
 
0 #5 tn 2013-11-21 13:16
Co kem theo bai dich bang tieng viet nua thi hay hon
Quote
 
 
0 #4 dieutram87 2013-02-19 20:00
voi cac ban. :-*
Quote
 
 
0 #3 hanayuki 2013-01-31 09:17
cam on ban
Quote
 
 
0 #2 sooah 2012-09-06 22:08
chao ban~~
Minh cung rat thich mon tieng HQ nay nhung hoc nhieu ngu phap qua no cu lan lon hoai huhu va lai chang co ai de noi chuyen hay hoc cung gi ca nen kien thuc hoc duoc ngay mot mat di huhu. Minh co y kien la chung minh co the cung noi chuyen qua yahoo va trao doi kien thuc duoc ko?
xin chan thanh cam on va mong cau tra loi cua ban hiii :-)
Quote
 
 
0 #1 nguyentai 2012-06-19 20:32
hoc,hocnua,hocm ai
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Cao Cấp bài 01 : 놀란 토끼와 사자

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.