học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 11: 이 셔츠와 양복을 세탁해 주세요

Bài 11: 이 셔츠와 양복을 세탁해 주세요

hoc tieng han quoc , tieng han trung cap , hoc tieng han quoc truc tuyen , tieng han online , tieng han quoc . com

Chào các bạn,

Trong ngày hôm nay Thúy Quyên sẽ gửi tới các bạn bài học tiếp theo trong chuyên mục tiếng Hàn trung cấp. Bài giảng được soạn khá công phu, có chỗ nào các bạn không rõ xin hãy để lại comment hoặc trao đổi trực tiếp với tác giả qua nick skype:

nick skype: snowangle_tq20001

I. 새단어: Từ vựng
1. 세탁소: tiệm giặt ủi
2. 셔츠: áo sơ mi
3. 양복: âu phục
4. 세탁(하다): việc giặt
5. 얼룩: vết bẩn, vết dơ, vết lốm đốm
6. 빨다: giặt, giặt ủi quần áo = 세탁하다
7. 태우다: chở, vận chuyển
8. 늦게: (adv) trễ
9. 고등학생: học sinh phổ thông
10. 안: trong
11. 기숙사: kí túc xá
12. 미역국: canh rong biển
13. 발렌타인데이: ngày lễ tình nhân (valentine day)
14. 헤어지다: chia tay
15. 수료식: lễ tốt nghiệp
16. 앞정: sự hướng dẫn, sự lãnh đạo, người chỉ huy, người lãnh đạo
17. 크레용: viết chì
18. 국자: cái vá, cái môi
19. 하트: trái tim
20. 붓:cây bút lông

II. 문법: Ngữ pháp

V-아/어/여도 되다 (Nghĩa: “làm(gì đó) cũng được”)

 

V-(으)면 안 되다 ( Nghĩa:”nếu(làm gì đó) thì không được”)

 

V-(으)면 되다 (Nghĩa: “nếu (làm gì đó) thì được)

1. 휴일에는 늦게 일어나도 돼요?

- 네. 늦게일어나도 돼요.
2. 바쁜데 먼저 가도 돼요?
- 네, 먼저 가도 돼요
3. 고등학생이 술을 마셔도 돼요?
- 아니오. 술을 마시면 안 돼요.
4. 박물관에서 사진을 찍어도 돼요?
- 박물관에서 는 찍어도 되지만 안에서는 찍으면 안 돼요.
5. 기숙사에 친구를 데리고 와도 돼요?
- 네, 낮에는데리고 와도 되지만 밤에는 데리고 오면 안 돼요.
III. 대화:

Mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại sau:

Bấm Nghe : bai11-level2

세탁소 주인: 어서 오세요.

리밍 : 이 셔초와 양복을 세탁해 주세요.

세탁소 주인: 셔츠 다섯 장과 양복 한 벌이군요.

리밍 : 셔츠는 내일 찾을 수 있나요?

세탁소 주인: 네, 하지만 양복은 사흘쯤 걸려요. 그런데 이 셔츠에는 얼룩이 있군요.

리밍 : 네, 제가 집에서 빨았지만 못 지웠어요.

세탁소 주인: 시간이 좀 걸리지만 지울 수 있어요. 언제까지 세탁해 드릴까요?

리밍 : 천천히 하셔도 돼요. 양복 찾는 날 함께 찾을 수 있나요?

세탁소 주인: 네, 그날 찾을 수 있나요. 다른 셔츠는 언제까지 세탁해 드릴까요?

리밍 : 내일 아침에 일찍 올게요.

분문을 잘 읽고 대답하십시오.

리밍 씨는 어디에 갔습니까?

리밍 씨는 무엇을 세탁하려고 합니까?

셔츠와 양복을 세탁하는데 얼마쯤 걸립니까?

얼룩이 있는 셔츠는 언제 찾을 수 있습니까?

리밍 씨는 나머지 셔츠를 언제 찾을 겁니까?

 

IV. 숙제:

1, 여러분은 다음 상황에서 어떻게 말하겠습니까? ‘동-아/어/여 드리다/드릴까요?’ 를 사용해서 문장을 완성하십시오.

 

 

 

 

닫다 돕다 들다 빌리다 안내하다 켜다
자르다 찍다

 

 

 

 

 

나:…………………………………………………………………………?

가:…………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

나:…………………………………………………………………………?
가: …………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

나:………………………………………………………………………………………………………..?

가:……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

나:………………………………………………………………………………………………………?

가: :…………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

나: ……………………………………………………………………………………………………….?
가: ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

나: ………………………………………………………………………………………………………?
가: ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

나: ………………………………………………………………………………………………………?
가: ……………………………………………………………………………………………………….

2, 다음 장소에 가지고 가도 되는 물건을 먼저 쓰십시오. 그리고 한 사람씩 물건의 이름을 말하면서 X 하십시오. 한 줄을 먼저 지우는 사람이 이깁니다.

산에 지도 을/를 가지고 가도돼요

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

지도

3. 잘 듣고 질문을 답하십시오.

Bấm Nghe : bai11-level2-baitap

Các bạn nghe hội thoại và trả lời các câu hỏi sau nhé:

1) 라이언 씨는 언제 이사를 갑니까?
2) 라이언 씨는 왜 이사를 가려고 합니까?
3) 라이언 씨가 이사를 가는 집에서 할 수 있는 일에 0, 할 수 없는 일에 X 하십시오.
1. 친구들이 놀러 가도 됩니다. ( )
2. 부엌에서 요리를 하면 안 됩니다. ( )
3. 저녁만 먹을 수 있습니다. ( )
이야기해 보십시오.
1. 여러분은 지금 어디에 삽니까?
2. 거기에 살면서 무엇이 제일 편하고 무엇이 제일 불편합니까?

V. 읽기:
사랑하는 부모님께
아버지, 어머니 안녕하세요? 두 분 모두 건강하시죠? 저는 한국에서 열심히 한국어를 배우면서 잘 지내고 있어요. 제가 한국어 공부를 시작한 지 4개월이 되었습니다. 이제는 한국어도 잘할 수 있어요.
오늘은 어버이날이에요. 한국에서는 5월 8일 어버이날인데. 부모님께 감사하는 날이에요. 그리고 한국 사람들은 부모님께 카네이션을 달아 드려요. 올해는 제가 부모님과 멀리 있으니까 내년에 카네이션을 달아 드릴게요.
아르바이트를 해서 모은 돈으로 어제 부모님 선물을 샀습니다. 작은 선물이지만 부모님께 감사하는 제 마음이에요.
한국 친구들과 찍은 사진을 함께 보내요. 저는 한국에서 잘 지내고 있으니까 부모님께서 걱정하지 않으셔도 돼요. 아버지는 술을 너무 많이 드시면 안 돼요.
이렇게 부모님께 자주 연락도 못하지만 , 늘 부모님을 뵙고 싶어요. 이 세상에서 제가 가장 사랑하는 사람이 아버지, 어머니예요. 아시지요?
아버지, 어머니 감사해요. 그리고 사랑해요.
안녕히 계세요.

Để học tốt bài này, các bạn hãy làm bài tập phía trên nhé

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 11: 이 셔츠와 양복을 세탁해 주세요

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.