học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Bài 5-방이 넓어 보여요

hoc tieng han quoc , tieng han trung cấp , hoc tieng han trực tuyến , tiếng hàn online , hoc , tieng han

Bài 5: 방이 넓어 보여요

1. 새 단어 : từ mới
구하다 : tìm kiếm

중요하다 : quan trọng >> 가장 중요하다 : Quan trọng nhất

비다 : trống >> 빈 깡통 : cái can rỗng

들다 : cầm, nắm, giữ
하숙집 : nhà trọ ( một kiểu nhà trọ cho sinh viên, sống với chủ nhà )

성격 : tính cách

불편하다 : nghèo khó

세수 : rửa >> 찬물로 세수하다: rửa mặt bằng nước lạnh

내다 : thực hiện, thanh toán, làm từ thiện

지갑 : ví

외국인 : người nước ngoài >> 외국인 등록법 : thẻ chứng minh thư

2. Hội thoại

Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 5

대니 씨가 우진 씨의 오피스텔에 놀러 왔습니다.

우 진: 대니 씨, 방을 구했어요?

디 니: 아니요, 아직 몾 구했어요.

우 진: 그래요? 제 친구가 고향에 돌아가 서 빈방이 있어요.

디 니: 그럼, 그 방을 지금 볼 수 있어요?
**************************
우 진: 어때요? 마음에 들어요?

디 니: 방이 넓어 보여요, 여기에서 지하철역이 가까워요?

우 진: 네, 걸어서 5분밖에 안 걸려요.

디 니: 지하철역이 가까워서 편리할 것 같아요. 저도 여기로 이사하고 싶어요.

3. Ngữ pháp
1. V-지 말다: Đừng làm…

담배를 피우지 마세요 : Đừng hút thuốc

기다리지 말아요 : Đừng chờ

오늘은 거기 가지 맙시다: Hôm nay đừng đi đến đó

2. 잘못 V : Không thể

(Vì lý do này nên không thể…làm được việc kia)
ví dụ
전화 잘못 거셨어요 : Gọi nhầm số

버스를 잘못 타서 학교에 늦었어요 : Vì xe buýt đi chậm nên đến trường muộn

음식을 잘못 먹어서 배가 아파요 : Ăn nhầm đồ nên bị đau bụng

4. Luyện tập
Mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại dưới đây

Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 5- phần luyện tập

우 진: 어제 왜 일찍 집에 갔어요?

하루카: 동대문 시장에 갔어요.

우 진: 뭘 사러 갔어요?

하루카: 옷을 사러 갔어요. 하지만 아직 못 샀어요.

우 진: 왜요? 마음에 드는 옷이 없었어요?

하루카: 요즘 뚱뚱해져서 예쁜 옷은 저에게 맞지 않았어요.

우 진: 뚱뚱해진 것 같지 않아요.

하루카: 고마워요. 하지 정말이에요. 그래서 운동을 해야해요.

우 진: 저도 운동을 하기 시작했어요.

하루카: 언제부터 시작했어요?

우 진: 일주일밖에 안 됐지만 운동하고 건강이 좋아졌어요.

하루카: 그래서 우진 씨 얼굴이 좋아 보이는군요. 우진 씨는 무슨 운동을 해요?

우 진: 아침마다 수영을 배우고 있어요. 처음에는 조금 힘들었지만 지금은 익숙해졌어요.

하루카: 저도 내일부터 운동을할 거예요.

Các bạn trả lời các câu hỏi dưới đây:

1) 맞으면 0, 들리면 X 하십시오

1. 어제 하루카 씨는 일찍 집에 갔습니다. ( )
2. 우진 씨는 지금 운동을 배우고 있습니다.. ( )
3. 하루카 씨도 수영을 시작했습니다. ( )

2) 하루카 씨는 어제 어디에 갔습니까 ?

3) 하루카 씨는 왜 옷을 사지 못했습니까 ?

4) 호루카 씨는 왜 옷을 사지 못했습니까 ?

5) 우진 씨는 언제부터 운동하기 시작했습니까 ?

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 5-방이 넓어 보여요

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.