học tiếng hàn quốc trực tuyến

TiengHanOnline.Com

Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 8- 손님이 찾는 물건이 이 구두인가요?

Bài 8- 손님이 찾는 물건이 이 구두인가요?

tieng han trung cap , hoc tieng han quoc , tieng han online , hoc tieng han , online , video tieng han quoc hoc , tieng han

Bài 8: 손님이 찾는 물건이 이 구두인가요?
(Quý khách đang tìm đôi giày này phải không ?)


1. 새 단어 : từ mới

진열대 : kệ, giá

새로 : mới .

Ví dụ: 새로 온 사람: thành viên mới

보여 : xem

모양 : hình dạng

굽이 : gót (giày)

마음 : tấm lòng, tốt bụng

높다 : cao

신발 : dép

편하다 : hợp, hợp với

포장하다 : đóng hộp

2. Hội thoại
Haruka đi mua giày, các bạn hãy theo dõi xem cô ấy hỏi mua hàng như thế nào nhé ?

Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 8

하루카: 진열대에 있는 저 구두 좀 보여 주세요

주 인 : 손님이 찾는 물건이 이 구두인가요? 세일 중인데 한번 신어 보시겠어요?

하루카: 모양은 마음에 들지만 굽이 너무 높아요. 다른 것도 좀 보여 주세요.

주 인 : 이 구두가 높으면 저건 어떠세요? 저 신발은 편할 거예요
******************************************
하루카: 저에게 이 구두가 잘 어울리나요?

주 인 : 네, 손님에게 잘 어울려요

하루카: 그럼, 이 구두로 주세요.

주 인 : 신고 가실 건가요?

하루카: 아니요, 포장해주세요

3. Ngữ pháp
문법:
1.N에서 제일/가장 A (tốt nhất)

-> Cấu trúc này dùng để diễn tả sự vật, sự việc là lớn nhất, to nhất

-시내에서 가장 복잡한 거리입니다

Kangnam là một khu phố phức tạp nhất trong thành phố

-우리 나라에서 제일 좋은 병원이에요

là một bệnh viện tốt nhất trong nước

N중에(서) 제일/가장 A(tốt nhất trong số)

trong số……là nhất ,hơn cả, dung cho danh tu chi nguoi va vat.

-친구들 중에서 누가 제일 좋아요?

trong số các bạn ,ai là bạn thân nhất?

-윌슨 씨는 외국 학생들 중에서 한국 말을 가장 잘해요

trong số các Hs nước ngoài ,Wilson nói tiếng Hàn giỏi nhất

2.S-기때문에 S(S bởi vì S)

do ,bởi vì…
-학교에서 가깝기 때문에 편해요

(tại vì nhà) gần trường học nên tiện

-학교에 늦었기 때문에 택시를 탔어요

vì đến trường trễ nên đón taxi đi

3.V-는 것을 좋아하다[싫어하다] (thích [ không thích ] )

thích /ghét (việc làm ,hành động)

-저는 먹는 것을 좋아해요

tôi thích (việc )ăn

-공부하는 것을 싫어해요

tôi ghét (việc )học

*** V-는 것이 좋다[싫다] (thích [ không thích ] )

thích /ghét (việc làm ,hành động)

-시골에서 사는 것이 좋아요

thích sống ở miền quê

-차를 타는 것보다 걷는 것이 좋아요

đi bộ tốt hơn lái xe

4. Luyện tập
Mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại dưới đây:
Bấm Nghe : Trung cấp: bài nghe số 8-phần luyện tập

하루카: 미안해요. 제가 조금 늦었지요? 오래 기다렸나요?

대니: 아니요, 저도 방금 홨어요. 차를 먼저 주문할까요? 하루카 씨는 뭘 마시고 싶은가요?

하루카: 악속 시간에 늦어서 지하철역에서 여기까지 뛰어서 왔어요. 지금 너무 더워서 저는 아이스커피로 하겠어요. 대니 씨는 뭘 마실 건가요?

대니: 저는 따뜻한 커피로 할래요. (조금 후에) 하루카 씨, 생일 파티에 뭊 가서 미안해요. 친구들과 재미있었어나요?

하루카: 네, 한국 친구들이랑 외국 친구들이 많이 와서 축하해 줬어요. 친구들과 이야기를 하면서 재미있는 시간을 보냈어요.

대니: 한국에 와서 이번이 첫 번째 생일인가요?

하루카: 네.

대니: 여기 저 선물도 받으세요. 늦었지만 생일을 정말 축하해요.

하루카: 어마, 감사합니다. 아주 예쁜 모자군요.

대니: 하루카 씨에게 그 모자가 잘 어울릴 것 같아서 샀어요.

하루카: 정말 예뻐요. 잘 쓸게요

Các bạn trả lời các câu hỏi dưới đây:
1) 맞으면 O , 들리면 X 하십시오 ( điền O vào câu đúng, X vào câu sai )
1. 여기는 식당입니다
2. 하루카 씨는 일찍 와서 기다리고 있었습니다.
3. 이번 생일은 하루카 씨가 한국에서 처음 보내는 생일입니다
4. 하루카 씨는 생일을 혼자 보냈습니다.

2)두 사람은 무엇을 주문하려고 합니까?
하루카—-
대니——-

3) 하루카 씨는 생일에 무엇을 했습니까?

4) 대니 씨는 하루카 씨에게 무슨 선물을 줬습니까? 왜 그 선물을 줬습니까?

Các bài học trình độ trung cấp 1 được soạn mà không có lời chú giải bằng tiếng Việt như trong các phần sơ cấp. Khi hoàn thành trình độ này các bạn có thể thi được topik level 2

 

Add comment

Security code
Refresh

You are here: Home Tài Liệu Học Bài giảng tiếng hàn Trung Cấp Bài 8- 손님이 찾는 물건이 이 구두인가요?

Liên Hệ

© 2010 TiengHanOnline.Com. All rights reserved . Thông Tin Liên Hệ

® Ghi rõ nguồn "TiengHanOnline.Com" khi phát hành lại thông tin từ website này.